CET: ADMITEREA 2020

ACTE NECESARE

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

1) cererea de înscriere la concurs;

2) certificatul de naştere/buletinul de identitate (original şi copie), buletinul de identitate a părinţilor (copie);

3) actul de studii (original şi copie);

4) fotografii 3×4 cm, color;

5) dovada achitării taxei de înscriere – 30 lei (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească).

Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislație în vigoare.

 

Dosarul, după caz, cuprinde suplimentar copiile autentificate ale următoarelor  documente (certificatele respective eliberate de organele abilitate obligatoriu prezentate în original din anul 2020)

1) fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/profesională emisă de către Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidaţii cu dizabilităţi/CES;

2) adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original);

3) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;

4) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;

5) certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii).

După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor din cererea de înscriere la concurs sau a actelor anexate la cerere.