Lucrări metodice

*Elaborările pot fi consultate la biblioteca instituţiei

Lumea este în continuă schimbare, mentalitatea și credinţele fiecăruia sunt diferite, instrumentele și tehnicile de lucru în activitatea didactică sunt constant inovate și îmbunătățite; seva acestei evoluţii continue a lumii a fost, este și va ramâne cercetarea şi creativitatea.

Cultura investigaţională – imperativ al timpului, care contribuie la formarea autonomiei morale şi promovarea vieţii de calitate, iar activitatea de cercetare psihopedagogică este legată de soluţionarea multor probleme şi sarcini creative, care va avea la bază metodologia elaborată şi acceptată în sfera ştiinţei.

Manifestând înţelegere şi gândire critică asupra dezvoltării în materia de specialitate şi în domeniile curriculare predate; demonstrând asumarea responsabilităţii pentru îmbunătăţirea predării, cadrele didactice utilizează creativ materialele didactice existente, dar şi elaborează altele noi în concordanţă cu necesităţile specifice.

În context, de apreciat activitatea cadrelor didactice din perspectiva dezvoltării profesionale prin redactarea elaborărilor metodice şi suportului didactic.

Activitatea metodică realizată prin prisma redactării şi susţinerii/ prezentării elaborărilor metodice, înseamnă şi formarea profesională continuă. Deaceea, cadrele didactice care activează în Centrul de Excelenţă în Transporturi, se preocupă permanent de identificarea acelor aspecte ale activităţii sale, care necesită şi ameliorări. În consecinţă, ei sunt interesaţi să se perfecţioneze continuu, să înveţe din experienţa sa şi a altora, găsesc mijloace de reproiectare şi optimizare a propriei activităţi.

Aceasta au demonstrat-o profesorii, care au susţinut elaborările metodice la diverse tematici, pe parcursul anului de studii 2021-2022 în cadrul şedinţelor de catedră şi Consiliul metodico-şţtiinţific, după cum urmează:

 1. Barbalat Ina – profesor la limba străină (engleză);

–  Integrating information and communication technologies in the process of foreign language teaching and learning;

(Integrarea TIC-ului în procesul de predare și învățare a limbilor străine);

 1. Ceală Petru – profesor Desen tehnic,
  – Suport didactic Caiet de sarcini semestrul1, la unitatea de curs Desenul tehnic;
 2. Gîrla Igor – profesor Discipline tehnice,,
  – Suport didactic la unitatea de curs Automobile I;
 3. Vlas Oxana – profesor Desen tehnic;

– Suport didactic pentru unitatea de curs Desen tehnic;

 1. Roșcov Elena – profesor Matematică;

Metodologia de rezolvare a problemelor cu elemente  de combinatorică;

 1. Panainte Doiniţa – profesor Limba şi literatura română;

Stimularea creativității lingvistice prin strategii activ-participative

 1. Pavlov Andrei – profesor Matematică/ Informatică;

Методические приемы использования  GOOGLE CLASSROOM при проведении лекций;

 1. Nirones Aurel – profesor Discipline tehnice;

– Suport de curs Repararea automobilelor cu ardere internă;

 1. Spoială Diana – profesor Matematică;

Metodologii didactice vizând calculul diferențial în probleme cu parametru;

 1. Zugrav Svetlana – profesor Educaţie pentru societate;

Utilizarea platformei web Socrative în procesul de evaluare a elevilor;

 1. Bulhac Sergiu, Cojocaru Alexandru profesori Discipline tehnice;

Suport didactic pentru setul de lucrări practice la  unitatea de curs Sisteme de reducere a noxelor;

 1. Cotîrşău Ion – profesor Studiul, măsurări tehnice şi tehnologia materialelor,;

Suport didactic la unitatea de curs Studiul, măsurări tehnice şi tehnologia materialelor;

 1. Cucereavîi Oleg – professor Discipiine tehnice;

 – Suport didacticTendinţe şi tehnologii avansate pentru autovehicule;

 1. Meriacri Sergiu – profesor Discipline tehnice;

– Tendințe și tehnologii аvаnsаte pentru аutovehicule ;

 1. Cebanu Liuba – professor Informatică;

Strategii de de evaluare în mediul online;

 1. Botnari Ion – profesor Fizică;

Caiet pentru lucrări de laborator la Fizică pentru anul  III de studii;

 1. Ştirbu Ion – profesor discipline de specialitate Transport auto;

Ghidul agentului de transporturi în transportul rutier, Specialitatea: 104110 Traficul Auto Specializarea: 432305 Agent Transporturi;

 1. Rusu Boris, Ştirbu Ion – profesori Discipline de specialitate Transport auto;

Ghid metodologic Stagiul Practicii tehnologice, Specialitatea 104110 Traficul auto Specializarea 432305 Agent Transporturi;

 1. Bagrin Olesea, Ştirbu Ion – profesori Discipline economice;

Ghid metodologic privind elaborarea lucrărilor de diplomă la Specialitatea 104110 Traficul auto (site-ul);

 1. Barbalat Ina – profesor Limba străină (franceză);

Tendances pour moderniser l’évaluation des compétences des élèves pendant les cours des langues étrangères;

(Tendințe de modernizare a evaluării competențelor elevilor în timpul orelor de limbi străine);

 1. Moroi Aliona, Gorban Victoria, Ştirbu Ion – profesori Discipline economice;

Prelucrarea documentelor de evidenţă a parcului mijloacelor de trasnport, la Practica de instruire Gestionarea Documentelor de trasnport – Modulul I;

Perfectarea documentelor necesare transportului de mărfuri la practica de instruire Gestionarea Documentelor de trasnport – Modulul II;

Perfectarea documentelor necesare transportului de pasageri la Practica de instruire Gestionarea Documentelor de trasnport – Modulul III;

 1. Gorban Victoria – profesor Discipline economice;

  – Site-ul Managementului calităţii la Specialităţile:

– 71660 Exploatarea tehnică a transportului auto

– 71650 Explotarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţi, mentenanţa drumurilor auto;

– 104110 Trafic auto;

– 71630 Echipament electric şi electronic auto;

 1. Ceală Petru, Cricovan Alexandru profesori Desen tehnic asistat la calculator;

– AUTODESK AUTOCAD – Set de lucrări practice la Unitatea de curs Dsen tehnic asistat la calculator, pentru specialităţile:

– 71660 Exploatarea tehnică a transportului auto

– 71650 Explotarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţi, mentenanţa drumurilor auto;

 1. Ştirbu Ion – profesor Traficul auto;

Suport didactic Practica de specialitate Traficul auto de mărfuri, pentru Specialitatea 104110 Traficul auto Specializarea 432305 Agent transporturi;

 1. Bagrin Gheorghe – profesor Discipline tehnice;

 – Suport didactic (Machet) pentru unitatea de curs Automobile I, Tema – Motorul în doi timpi;

 1. Tîltu Vitalieprofesor Discipline tehnice;

Suport didactic Lucrări Practice la modulul Mentenanța Organelor de Susținere și Rulare;

 1. Rotari Ludmila – profesor Discipline tehnice;

Set de lucrări individuale la unitatea de curs Studiul, măsurări tehnice şi tehnologi materialelor, studiul individual, pentru specialităţile Echipament electric şi electronic şi Diagnosticarea tehnică a transportului auto;

 1. Panainte Doiniţa – profesor Limba engleză;

Types of Questions in English Language;

 1. Nirones Angela – profesor Biologie;

Sugestii metodologice privind aplicarea srategiilor de dezvoltare și stimulare a motivaţiei elevilor pentru activitatea de învățare la biologie;

 1. Curtev Angela profesor Educaţia fizică;

Repere metodoligice privind implementarea și aplicarea regulilor de joc la Modulul Baschet;

 1. Ştirbu Ion, Gorban Victoria – profesori Discipline de specialitate Transport auto;

 – Ghid pentru realizarea stagiului Practica de specialitate Traficul auto de persoane, Spcialitatea 104110 Traficul auto Specializarea 432305 Agent transporturi;

34.Tretiacov Carolina profesor Biologie;

 – COVID  – ieri, azi şi mâine;

 1. Bînzaru Marina – profesor Limba engleză;

Liveworksheets.com as Interactive Tool for Teaching English;

 1. Pavlov Tatiana – profesor Limba şi literatura română;

Eficientizarea procesului de predare-învățare prin aplicarea modelului Clasa inversată (flipped clasroom)

 1. Carp Aliona – profesor Chimie;

 – Instrumente digitale utile în procesul de predare-evaluare la orele de chimie;

 1. Osipov Daniela – profesor Chimie;

Sugestii metodologice la predarea unităţii de conţinut: Compoziţia şi stuctura substanţei;

 1. Ghzatulina Liliana – profesor Chimie;

Clasa inversată: un model de eficientizare a instruirii centrate pe elev;

 1. Ciorici Alina – profesor Limba şi literatura română;

Metoda clasei inversate;

 1. Leu Tamara – profesor Limba şi literatura română,;

Realismul. Proza realistă.

42.Căsăuţan Igorprofesor Mecatronică;

– Asamblările  filetate;

43.Sevastianov Valeriu – profesor Electrotehnică şi bazele electronicii;

Traductoare. Senzori.