Lucrări metodice

*Elaborările pot fi consultate la biblioteca instituţiei

Pe parcursul anului de studii 2022-2023, la nivel instituţional, a continuat activitatea privind redactarea elaborărilor metodice şi suportului educaţional. Discuţiile raportate la conţinutul elaborărilor metodic cu colegii din aria curriculară în cadrul şedinţelor de catedră, iar apoi la şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific, asigură optimizarea procesului educaţional, deoarece profesorii, în prezent sunt preocupaţi de faptul cum să aleagă din bogatul arsenal de tehnologii didactice pe cele care corespund cerinţelor concrete, cum să determine măsura de aplicare a noilor tehnici de predare-învăţare, cum să proiecteze un scenariu al lecţiei care ar asigura instruirea individualizată şi diferenţiată, în funcţie de potenţialul intelectual real al elevilor.

Conştientizând că activitatea didactică în redactarea elaborărilor metodice înseamnă şi formarea profesională continuă, cadrele didactice care activează în Centrul de Excelenţă în Transporturi, se preocupă permanent de identificarea acelor aspecte ale activităţii sale, care necesită şi ameliorări. În consecinţă, ei sunt interesaţi să se perfecţioneze continuu, să înveţe din experienţa sa şi a altora, găsesc mijloace de reproiectare şi optimizare a propriei activităţi. Aceasta au demonstrat-o profesorii, care au susţinut la şedinţele de catedră şi Consiliul metodico-şţtiinţific elaborările metodice redactate la diverse subiecte pe parcursul anului de studii, după cum urmează:

 1. Troian Mihail, profesor de Discipline tehnice;

Managementul electronic al motorului;

 1. Plîngău Ghenadie; Gîrla Igor, profesori de discipline tehnice;

Suport didactic pentru lucrările practice Modulul Pregătirea pentru exploatare a automobilului;

 1. Panainte Doiniţa; profesor de limba română;

Starea de bine la orele de limba şi literatura română;

 1. 4. Zugrav Svetlana – profesor de Educaţie pentru societate;

Utilizarea instrumentelor web în desfăşurarea procesului de predare – învăţare – evaluare;

 1. Bulhac Sergiu – profesor de Discipline tehnice;

Suport didactic la unitatea de curs Automobile; subiectul – Sistemul de neutralizare a gazelor de eşapament (Gama diesel EURO6Dtemp SCR;

 1. Bagrin Olesea – profesor de Discipline economice;

Suport de cusr la programul de formare a adulţilor 432326 Operator la prelucrarea documentelor de transport iniţiat în cadrul proiectului CREATIVO Creăm valoare pentru alţii”, Modulul 2 Sistem integrat 1C în servicii de transport;

 1. Prodan Raisa – profesor de Limba franceză;

Lecture et comprehension ecrite en classe de FLE;

 1. Goreanu Ina – profesor de geografie;

Utilizarea platformei web 2.0 în procesul de predare–învăţare–evaluare a elevilor în cadrul orelor de geografie;

 1. Cuşchevici-Pavliuc Liuba – profesr de limba şi litaratura română;

Strategii didactice de dezvolare a creativității elevilor la orele de Limbă și literatură română;

 1. Roşcov Elena – profesor de matematică;

Metodologia rezolvării ecuaţiilor şi inecuaţiilor exponenţiale;

 1. Spoială Diana – profesor de matematică;

Metode didactice centrate pe elev, aplicate în calculul diferenţial al problemelor cu parametru;

 1. Ştirbu Ion – profesor Trafic auto;

Suport didactic la programul de formare continuă Operator la prelucarea documentelor de transport Reglementarea activităţii şoferilor/ echipajelor;

 1. Nirones Angela – profesor de biologie;

Abordarea transdisciplinară în proiectarea și desfășurarea demersului educaţional la Biologie, prin prisma proiectelor de cercetare STEM și STEAM;

 1. Panainte Doiniţa – profesor de Limba engleză;

Analysis of literary text and figures of speech;

 1. Bînzaru Marina – profesor de Limba şi literatura rusă;

Дистанционные цифровые образовательные инструменты Google-slides, Ideaboards и Kahoot! как формы аудиторной учебной деятельности;

 1. Sevastianov Valeriu – profesor de Electrotehnică şi bazele electronicii;

Introducere – Aplicaţiile energiei electrice;

 1. Zugrav Svetlana – şef secţia Exploatarea tehnică;

Utilizarea instrumentelor web în desfăşurarea procesului de predare–învăţare– evaluare;

 1. Staşcova Tatiana – profesor de limba franceză;

Comment ensseigner l-expression orale pendant les lecons de francais;

 1. Barbalat Ina – profesor de de limba franceză;

–  Les documents authentiques en classe de FLE;

 1. Curtev Angela – profesor de educaţia fizică;

Metodologia evaluării produselor evaluabile şi criterii de succes  – Anul I;

 1. Osipov Daniela – profesor de chimie;

Repere metodologice la studierea unităţii de conţinut: Analiza chimică calitativă;

 1. Leu Tamara – profesoară de limba română;

Tipuri de eseu;

 1. Cuznețova Snejana – professor de fizică;

Rezolvarea problemelor la modulul Termodinamica;

 1. Botnari Ion – profesor de fizică ;

Strategii didactice utilizate în predarea-învăţarea-evaluarea unităţii de conţinut: Fenomenul inducţiei electromagetice;

 1. Căsăuțan Igor – profesor de discipline tehnice;

Set de lucrări practice la Unitatea de curs Asamblări mecanice în sisteme mecatronice;

 1. Popa Natalia – profesor de Psihologie;

Formarea la elevi a rezistenţei faţă de stresul examinaţional;

 1. Ciorici Alina – profesor de limba franceză;

Enseigner -outdoor classroom // en dehors de la salle de classe dans l’enseignement secondaire technique non terţiare;

 1. Pleşca Valeriu – profesor de fizică;

Aplicarea ecuaţiilor liniare şi ecuaţiilor patreate în procesul de predare-învăţare-evaluare la modulul Cinematica.

 1. Pavlov Andrei – profesor de matematică/informatică;

Suport metodologic pentru lecţii practice la informatica aplicată.