Lucrări metodice

*Elaborările pot fi consultate la biblioteca instituţiei

Pregatirea metodica îl ajută pe profesor să găsească soluţii la o serie de probleme cu care, inevitabil, se confruntă atunci când trebuie sa transforme principii didactice în strategii concrete de predare-învatare. În acest sens, cadrele didactice se preocupă permanent de identificarea unor modalitati de perfectionare a activitatii sale, dovedindu-se capabili sa devină mai buni pentru ceea ce sunt chemaţi să facă.

Cercetarea surselor informaţionale, internet, pagini web, literatură metodică şi de specialitate, se rezumă în manualele editate, elaborări/ instrucţiuni metodice, suportul didactic, redactate şi susţinute de profesori în cadrul catedrelor pe arii curriculare şi şedinţele Consiliului metodico-ştiinţific.

Elaborări metodice susţinute/ prezentate pe parcursul anului de studii 2018-2019:

30 octombrie 2018

 1. Tacu Raisa – Metodica rezolvării ecuaţiilor ce conţin elemente de combinatorică;
 2. Croitoru Tatiana – Subprograme. Funcţii şi proceduri;
 3. Pavlov Andrei – Prelucrarea statistică a datelor în MS EXCEL 2010;

11 decembrie 2018

 1. Roşcov Elena – Analiza metodică de rezolvare a ecuaţiilor şi inecuaţiilor logaritmice;
 2. Berzan Alexandru – Suport didactic pentru lucrările practice la unitatea de curs Regulile şi securitatea circulaţiei rutiere;
 3. Cucereavîi Oleg – Suport didactic pentru efectuarea lucrărilor de laborator unitatea de curs Construcţia şi exploatarea utilajului pentru diagnosticare şi deservire;

31 ianuarie 2019

 1. Barbalat Ina – TIC et motivation en apprentissage/ enseignement des langues etrangeres (TIC şi motivaţia în predarea-învăţarea limbilor străine);
 2. Bagrin Ecaterina – A literarу text analуsis and figurative language (Analiza textului literar şi limbajul figurat).

27 martie 2019

 1. Bînzaru Marina – English Language in Professional Communication;
 2. Dodon Alina – Identificarea şi analiza figurilor de stil;
 3. Pavlov Tatiana – Abordarea didactică a noţiunilor de teorie literară;
 4. Spoială Diana – Generalizarea metodelor de cercetare a problemelor de calcul diferenţial ce conţin parametru;
 5. Tacu Raisa – Metodica rezolvării inecuaţiilor ce conţin elemente de combinatorică;
 6. Goreanu Ina – Tehnici de evocare şi motivare aplicate în cadrul orelor de Geografie;
 7. Goncear Nicoleta – Metodologia cercetării proprietăţilor funcţiilor trigonometrice;
 8. Cebanu Liubov – Aspecte metodice privind predare-învăţarea-evaluarea Arborilor;
 9. Rotari Ludmila – Îndrumar metodic pentru îndeplinirea lucrărilor practice la Unitatea de curs Standardizare şi metrologie;
 10. Cebanu Ina, Sevastianov Valeriu – Circuite electronice;
 11. Troian Mihail, Jeman VictorManual – Unitatea de curs Automobile alternative;

23 aprilie 2019

 1. Ghizatulina Liliana – Sugestii metodologice în alcătuirea şi rezolvarea problemelor cu conţinut integrat la Chimie;
 2. Nirones Angela – Aspecte metodologice privind asigurarea corelaţiei: competenţe – conţinuturi – activităţi de predare-învăţare la tema: Compoziţia sângelui. Grupele sangvine;
 3. Zugrav Svetlana – Rolul motivaţiei în activitatea de învăţare, care are scopul de informare a tinerilor profesori cu importanţa motivaţiei în procesul educaţional;
 4. Roşcov Elena – Metodologia de rezolvare a ecuaţiilor trigonometrice;

      5. Pavlov Andrei – Методические приемы использования инструментов Google в обучение;

 1. Drobca Daniela – Lectura individuală – între obligaţie şi necesitate;
 2. Sorochina Adelina – Metode de rezolvare a exemplelor la tema Binomul lui Newton şi aplicaţiile lui;
 3. Troian Mihail – Managementul electronic al motorului;
 4. Cricovan Alexandru/ Ceală Petru Instrucţiuni pentru lucrările practice la Unitatea de curs Desen tehnic asistat la calculator, Specialitatea 104110 – Traficul auto;

mai 2019

1.Roşcov Elena – Metodologia de rezolvare a ecuaţiilor cu modul;

2.Spoială Diana – Aspecte metodologice de cercetare a continuităţii funcţiei reale;

3.Botnari Ion – Strategii didactice utilizate în predarea-învăţarea-evaluarea modulului „Lucrul şi energia mecanică”;

4.Botnari Ion – Metodica rezolvării problemelor de fizică;

5.Osipov Daniela – Eficienţa problematizării în stimularea motivaţiei elevilor pentru învăţarea chimiei.

6.Tretiacov Carolina – Mit sau adevăr: Lucruri şi alimente pot provoca boli;

7.Bagrin Gheorghe – Material didactic pentru unitatea de curs Automobile II – tema Cutia de viteze;

8.Căsăuţan Igor – Stimularea circuitelor hidraulice şi pneumatice cu ajutorul programei FluidSim.