Informaţii

AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere :     

 • şef/şefă secţie în domeniul educaţiei (secţia Exploatare tehnică auto);
 • şef/şefă secţie în domeniul educaţiei ( şecţia Învăţământ profesional tehnic secundar);
 • şef/şefă secţie practică;
 • şef/şefă secţie didactică;
 • şef/şefă secţie pentru asigurarea calităţii.

Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1230 – 1300 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 şi pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com.

 Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs: 29/02/2024.

 Telefon de contact: 022 523512, 022 505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, art. 1363, modificat OMEC95 din 31.01.24, MO58-60/08.02.24 art.118; în vigoare 08.02.24 şi la telefoanele de contact menţionate.

Informaţii cu referire la numărul de elevi şi bugetul instituţiei le găsiţi pe:

https://cetauto.md/ro/transparenta-decizionala/ https://sime.md/ords/f?p=201:139:107717367863::NO

 Administraţia
23.02.2024


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere :

 • Director/dorectoare adjunct/ă pentru instruire şi educaţie (segmentul de instruire);
 • Director/directoare adjunct/ă pentru instruire şi educaţie (segmentul de educaţie);
 • Director/directoare adjunct/ă pentru instruire practică şi producere;
 • Director/ directoare adjunct/ă pentru probleme de gospodărie;
 • şef/şefă secţie în domeniul educaţiei (secţia Exploatare tehnică auto);
 • şef/şefă secţie în domeniul educaţiei ( şecţia Învăţământ profesional tehnic secundar);
 • şef/şefă secţie practică;
 • şef/şefă secţie didactică;
 • şef/şefă secţie pentru asigurarea calităţii

Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1230 – 1300 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 şi pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com.

Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs: 21/02/2024.

Telefon de contact: 022 523512, 022 523482, 022 505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

 

Administraţia
02.02.2024


AVIZ

AVIZ

AVIZ

Ministerul Educației și Cercetării, cu sediul în mun. Chișinău, Casa Guvernului, Piața Marii Adunări Naționale nr.1, MD-2033, anunță concurs pentru ocuparea următoarei funcției vacante:                   

director al Centrului de Excelență în Transporturi din Chișinău

      La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare de licență, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, care, în ultimii 5 ani, nu au fost concediați în urma aplicării sancțiunii disciplinare de concediere conform art. 86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau nu au fost destituiți dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,  și care nu au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dint-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate sau din hotărârile judecătorești, care au rămas definitive.

     Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

 1.  cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul de concurs, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015, cu modificările ulterioare (se va indica lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 din Regulament;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. declarația pe propria răspundere că nu are interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și că nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 9. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a următorului an.

     Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice, participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (cu anexarea actelor justificative).

     Actele din dosarul de concurs pot fi autentificate la notar sau certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează. Dosarele de participare la concurs nu pot fi completate cu acte ulterior expirării termenului de 20 de zile din ziua publicării anunțului.

     Dosarul de concurs poate fi depus prin e-mail (cancelaria@mec.gov.md), poștă sau personal la Ministerul Educaţiei și Cercetării, bir. 330, până la data de 13 decembrie 2023, inclusiv, orele 16.00. 

    Telefoane de contact022 233 560022 233 320; 022 233 564.

    Bibliografia concursului și alte informații poate fi accesată la adresa electronică:

http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/

www.cetauto.md

Sursa

https://mec.gov.md/ro/content/atentie-concurs-497

23.11.2023


AVIZ

 

AVIZ

 

Atenţie, rezultate concurs!

 Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele etapei a 3-a de concurs pentru ocuparea funcţiei şef secţie Diagnosticare Auto:      

În urma evaluării, Comisia de concurs a desemnat câştigător, la funcţia de şef secţie Diagnosticare Auto, candidatul:

Goreanu Ina – 3,71 puncte.

Administraţia
27.10.2023


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele etapei a doua de concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere:     

În urma examinării dosarelor de concurs, Comisia a constatat  următoarele:

 1. Pentru două funcţii de Director adjunct pentru instruire şi educaţie nu a fost depus nici un dosar;
 2. Pentru funcţia de Şef secţie Învăţământ profesional tehnic secundar nu a fost depus nici un dosar;
 3. Pentru funcţia de Şef secţie Diagnosticarea auto a fost depus un dosar. În urma examinării dosarului, Comisia de concurs a decis:

 – Admiterea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei de Şef secţie Diagnosticarea auto a candidatei Goreanu Ina. Concursul se va desfășura pe data de 27.10.2023, ora 12.25, sala 210.

Telefon de contact: 022 523512, 022 523482, 022 505082.

Administraţia
20.10.2023


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere:    

 • Director adjunct pentru instruire şi educaţie;
 • Director adjunct pentru instruire şi educaţie;
 • Şef secţie Diagnosticarea auto;
 • Şef secţie Învăţământ profesional tehnic secundar.

 Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1300 – 1330 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 şi pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com.

Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs: 19/10/2023.

Telefon de contact: 022 523512, 022 523482, 022 505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

Administraţia
12.10.2023


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere : 

 • Director adjunct pentru instruire şi educaţie

Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1200 – 1230 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 şi pe adresa e-mail:ctcav@araxinfo.com.

Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs: 11/10/2023.

Telefon de contact: 022 523512, 022 505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

Administraţia
21.09.2023


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere :     

 • Director adjunct pentru instruire şi educaţie;
 • Şef secţie Diagnosticarea auto;
 • Şef secţie Învăţământ profesional tehnic secundar.

Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1200 – 1230 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 şi pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com.

Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs: 03/10/2023.

Telefon de contact: 022 523512, 022 523482, 022 505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

 

Administraţia
14.09.2023


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele primei etape de concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Traficul auto.

În urma examinării dosarului de concurs, Comisia a decis următoarele:

 1. Admiterea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Traficul auto a candidatului Tîltu Vitalie.

Concursul se va desfășura pe data de 28.08.2023, sala 210. Ora desfăşurării concursului va fi anunţată în prealabil.

Administraţia
12.06.2023


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi
anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarei funcţii de conducere:

director adjunct pentru instruire şi educaţie.

 Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1200 – 1230 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 sau pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com.

   Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs: 29/04/2023.

   Telefoane de contact: 022523512, 022523482, 022505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

Administraţia
18.04.2023


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi
anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere:

       Şef secţie Traficul Auto

 Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1200 – 1230 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 sau pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com.

 Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs: 29/04/2023.

 Telefoane de contact: 022 523512, 022 523482, 022 505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

Administraţia
06.04.2023


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi
anunţă concurs pentru ocuparea următoarei funcţii de conducere:

director adjunct pentru instruire şi educaţie.

 Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1200 – 1230 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 sau pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com.

   Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs: 11/04/2023.

   Telefoane de contact: 022523512, 022523482, 022505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

Administraţia
23.03.2023


AVIZ

Atenţie, rezultate concurs!

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Formare Continuă.

În urma evaluării, Comisia de concurs  a desemnat câştigător, la funcţia de şef secţie Formare Continuă, candidatul:

Păduraru Vitalie – 4,2 puncte.

Administraţia
12.12.2022


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă  desfăşurarea următoarei etape a concursului pentru ocuparea funcţiei şef secţie Formare Continuă.

În baza procesului verbal nr.1 din 12.05.2022, la concurs au fost admişi următorii candidaţi:

 1. Gorban Victoria
 2. Moroi Aliona
 3. Păduraru Vitalie

 În baza celor menţionate, concursul pentru ocuparea funcţiei şef secţie Formare Continuă, se va desfăşura: joi, 08.12.2022, ora 14.20, sala 210.

Administraţia
21.11.2022


AVIZ

Atenţie, rezultate concurs!

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere.

I. În urma evaluării, Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei conducere a desemnat câştigător, la funcţia de director adjunct pentru instruire practică şi producere, candidatul:

 1. Antoci Eduard – 3,5 puncte.

II. În urma evaluării, Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei conducere a desemnat câştigător, la funcţia de şef secţie pentru asigurarea calităţii, candidatul:

 1. Pavlov Tatiana – 3,6 puncte.

III. În urma evaluării, Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere anunţă rezultatele participării la concursul pentru funcţia de şef  secţie Diagnosticare Auto:

 1. Pavlov Andrei – 3,7 puncte;
 2. Goreanu Ina – 3,2 puncte.

Învingător al concursului pentru funcţia de şef secţie Diagnosticare Auto a fost declarat Pavlov Andrei.

Administraţia
08.06.2022


AVIZ

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele ședinței de concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere, desfăşurată la 31 mai 2022.

În urma examinării dosarelor, Comisia de concurs a decis următoarele:

  1. Admiterea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire practică şi producere, a candidatului:
   1. Antoci Eduard

   Concursul se va desfășura pe data de la data de 08.06.2022. Ora desfăşurării concursului va fi anunţată în prealabil.

  2. Admiterea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei şef secţie pentru asigurarea calităţii, a candidatului:
   1. Pavlov Tatiana

   Concursul se va desfășura pe data de la data de 08.06.2022. Ora desfăşurării concursului va fi anunţată în prealabil.

  3. La funcţia de director adjunct pentru instruire şi educaţie nu a fost depus nici un dosar.

  Administraţia
  01.06.2022


  AVIZ

   

  Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele primei ședințe de concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere.

  În urma examinării dosarelor, Comisia de concurs a decis următoarele:

    1. Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei director adjunct pentru instruire şi educaţie până la data de 30.05.2021.
    2. Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei director adjunct pentru instruire practică şi producere până la data de 30.05.2021.
    3. Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei şef secţie pentru asigurarea caităţii până la data de 30.05.2021.
    4. Admiterea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei şef secţie Diagnosticare auto, a următorilor candidați:

     1. Goreanu Ina
     2. Pavlov Andrei

  Concursul se va desfășura pe data de la data de 08.06.2022. Ora desfăşurării concursului va fi anunţată în prealabil.

    1. Admiterea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei şef secţie Formare Continuă, a următorilor candidați:

     1. Gorban Victoria
     2. Moroi Aliona
     3. Păduraru Vitalie

  Concursul se va desfășura pe data de la data de 08.06.2022. Ora desfăşurării concursului va fi anunţată în prealabil.

  Administraţia

  12.05.2022

  AVIZ

  ATENȚIE CONCURS!

  Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere :      

    • director adjunct pentru instruire şi educaţie;
    • director adjunct pentru instruire practică şi producere;
    • sef secţie Diagnosticare Auto;
    • sef secţie Formare Continuă;
    • sef secţie pentru asigurarea calităţii.

  Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1200 – 1230 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 şi pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com. Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs 27/04/2022. Telefon de contact: 022 523512, 022 523482, 022 505082.

  Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării şi actele din dosarul ce urmează a fi prezentate la concurs, pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere în  instituţiile de învăţământ profesional tehnic, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

                                                                                                                                   Administraţia

  AVIZ

  ATENȚIE CONCURS!

  Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Centrului de Excelență în Transporturi din Chișinău.

          La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

        Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la Secția managementul documentelor a ministerului, biroul 330), prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte: 

    • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
    • copia actului de identitate;
    • copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
    • copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;
    • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
    • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției;
    • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
    • Proiectul Planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;
    • copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
    • copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
    • participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). 

    Actele vor fi depuse la Ministerul Educaţiei și Cercetării, 

    bir. 330, până la  24 ianuarie 2022, inclusiv.  

   Telefoane de contact: 022 233 560; 022 23 48 38   

   Bibliografia concursului poate fi accesată la adresa electronică: 

   http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/

  03.01.2022

  AVIZ

  Atenţie, rezultate concurs!

  Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Exploatarea Tehnică Auto:

    1. Zugrav Svetlana3,49;
    2. Tîltu Vitalie3,23.

  Învingător al concursului a fost declarată dna Zugrav Svetlana.

  Administrația
  27.12.2021


  AVIZ

   

  Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă desfăşurarea ședinței de concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Exploatarea Tehnică Auto. Sunt invitaţi următorii candidaţi:
  1. Zugrav Svetlana
  2. Tîltu Vitalie

  Concursul se va desfășura miercuri, data de 15 decembrie 2021, ora 14.30, sala nr. 210.

  Administrația
  14.12.2021


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă rezultatele primei ședințe de concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Exploatarea Tehnică Auto.
În urma examinării dosarelor s-a decis admiterea participării la concurs a următorilor candidați:
1. Zugrav Svetlana
2. Tîltu Vitalie

Concursul se va desfășura pe data de 15 decembrie 2021.

Administrația
19.11.2021


AVIZ

 

Instituţia Publică Centrul de Excelenţă în Transporturi anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Exploatarea Tehnică Auto.

Dosarele pot fi depuse în orele de program: 800 – 1630, pauza de masă:1200 – 1230 în anticamera instituţiei la secretariat, biroul 103 şi pe adresa E-mail:ctcav@araxinfo.com. Termenul limită de depunerea actelor pentru concurs 15/11/2021. Telefon de contact: 022 523 512, 022 523482, 022 505082.

Informaţii suplimentare pentru condiţiile participării la concurs pot fi găsite în Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei de conducere, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării al RM sau în Monitorul Oficial nr.206-210 din 07.08.2015, modificat OME 283 din 12.04.16< MO 256-267 din 12.08.2016 art.1283, în vigoare 12.08.2016 şi la telefoanele de contact sus-menţionate.

22.10.2021


AVIZ

VALIDAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Conform ordinului nr. 309 din 25.03.2021 a  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cadrul Centrului de Excelenţă  în Transporturi  a fost instituit Centrul de validare a educației nonformale și informale.

            În acest context, persoanele (angajații) care dețin competențe profesionale, își desfășoară activitatea sau doresc să activeze în cadrul întreprinderilor de transporturi sau stațiilor service auto dar nu au acte de studii, sunt invitate în cadrul centrului nostru să confirme abilitățile profesionale și să fie recunoscute acestea  printr-un act eliberat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

            Cererile pot fi depuse la următoarele specialități:

 • Echipamentul electric și electronic auto;
 • Diagnosticarea tehnică a transportului auto;
 • Traficul auto;
 • Exploatarea tehnică a transportului auto.

Menționăm că este un proiect pilot, grație acestuia, evaluarea competențelor este gratuită, pentru 20 de  solicitanți.

   Mai multe detalii aflați la num. de telefon

069008845, 079008845.

 Păduraru Vitalie, 

Şef secţie Formare Continuă.

21.04.2021

 


AVIZ

 

Dragi colegi, În acord cu prevederile pct.2 al ordinului nr. 620 MECC, în perioada 24-30 august, va demara a doua etapă a Programului naţional de alfabetizare digitală, care va viza formarea competenţelor medii TIC. Etapa a doua se va realiza autoghidat! Materiale digitale pentru curs sunt disponibile pe link-ul:

https://drive.google.com/open?id=1rIruAsYoWgFBPEec2mCfvo_WuJjOWdLh

24.08.2020


AVIZ

Dragi colegi,
   În acord cu prevederile pct.2 al ordinului nr. 620 MECC, în perioada 17.08-20.08, în cadrul instituţiei, va demara prima etapă a Programului naţional de alfabetizare digitală, care va viza formarea competenţelor minim TIC.
   Cursurile vor începe la ora 9.00 şi se vor desfăşura în auditoriile de informatică (blocul doi etajul 3).
   Sunt invitate cadrele didactice cu nivelul minim de posedare TIC

13.08.2020