Elevi

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a programelor de formare profesională tehnic
 postsecundară şi postsecundară nonterţiară (niveluri IV şi V ISCED)
în cadrul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi

Extras

 Capitolul III. Elevii

 

 1. Candidaţii înmatriculaţi, în baza promovării concursului de admitere, sunt înscrişi în anul I de studii. Elevilor înmatriculaţi li se înmânează carnetul de note şi carnetul de elev.
 2. În instituţiile de învăţământ se respectă drepturile şi libertăţile elevilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Sunt interzise pedepsele corporale, aplicate sub orice formă, metodele de violenţă fizică sau psihică.
 3. Elevii au următoarele drepturi:
 4. să participe la elaborarea Regulamentului intern de activitate şi a altor acte reglatorii ale procesului educativ;
 5. să conteste, în termen de 24 de ore, nota obţinută la probele scrise;
 6. să utilizeze gratuit baza didactico-materială a instituţiei de învăţământ în procesul de instruire;
 7. să participe la diferite cercuri de creaţie tehnică/artistică, la secţiile sportive şi alte activităţi organizate în instituţie;
 8. alte drepturi consemnate în Statutul instituţiei de învăţământ.
 9. În instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar se constituie organe de autoguvernanţă ale elevilor, care funcţionează în conformitate cu actele normative în vigoare şi cu regulamentele interne.
 10. În caz de incapacitate de continuare a studiilor din motive de sănătate sau din alte motive justificate, elevii au dreptul la concediu academic, care se acordă o singură dată în cadrul unui program de formare profesională, conform actelor interne ale instituţiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar.
 11. Elevii din învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar au următoarele obligaţii:
 12. a) să respecte regulamentele interne instituţiei de învăţământ în care învaţă;
 13. b) să manifeste un comportament civilizat, să respecte normele de convieţuire în comunitatea academică, să păstreze bunurile din patrimoniul instituţiei de învăţământ;
 14. c) să frecventeze activităţile didactice şi extracurriculare obligatorii, să însuşească materiile prevăzute de programele de studii şi să acumuleze numărul necesar de credite prevăzute în planul de studii.
 15. Elevilor li se interzice:
 16. a) fumatul, întrebuinţarea consumului de băuturi alcoolice, substanţe narcotice şi alte substanţe halucinogene în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituţiei;
 17. b) să aplice orice formă de violenţă fizică, verbală şi psihică faţă de profesori, angajaţi ai instituţiei şi colegi; să introducă şi să utilizeze arme de foc/traumatice/pneumatice, arme albe, substanţe explozibile şi paralizante în incinta blocurilor de studii, cămine şi pe teritoriul instituţiei;
 18. c) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor şi stagiilor de practică, activităţilor extradidactice;
 19. d) să abandoneze practica fără permisiunea cadrului didactic sala de curs, laboratorul, atelierul de instruire;
 20. e) să deterioreze spaţiile pentru instruire, odihnă şi trai al instituţiei de învăţământ; în caz contrar poartă răspundere materială.
 21. Elevii care încalcă prevederile actelor normative în vigoare şi/sau ale actelor interne ale instituţiilor de învăţământ sunt pasibili de sancţionare, în funcţie de gravitatea faptei, conform actelor interne ale instituţiilor de învăţământ, până la exmatriculare.
 22. Frecvenţa elevilor la ore se înregistrează în catalogul grupei respective de către profesori şi mentorul (dirigintele) grupei.
 23. Frecventarea activităţilor didactice de către elevi este obligatorie. Consiliul profesoral, prin coordonare cu ministerul de resort, este în drept să permită unor elevi să studieze după un plan individual, în cazul unei motivaţii întemeiate (motiv de boală).
 24. Elevii care absentează nemotivat sunt exmatriculaţi prin ordinul directorului, la propunerea mentorului sau a personalului didactic de conducere. Condiţiile în care elevul poate fi exmatriculat, pentru absenţe fără motiv, sunt stabilite în regulamentele interne.
 25. Elevii care nu au promovat examenele de absolvire sau unul din examene ori lucrarea (proiectul) de diplomă primesc o adeverinţă de studii profesional tehnice postsecundare/postsecundare nonterţiare. Aceştia se vor prezenta la examene repetate cel mult de 2 ori, pentru a obţine diploma, promovând examenul numai la unităţile de curs evaluate de comisie cu notă sub „5”.
 26. Exmatricularea elevilor se va aplica în următoarele cazuri:
 27. a) din proprie iniţiativă (la cerere);
 28. b) în caz de transfer la o altă instituţie de învăţământ;
 29. c) nerealizarea/neglijarea Contractului de studii privind achitarea taxei pentru studii în cazul elevilor înmatriculaţi la studii cu taxă;
 30. d) nerealizarea/neglijarea Contractului de studii în baza Sistemului de Credite de Studiu;
 31. e) pentru restanţe, în cazul când acestea nu au fost lichidate în termenele stabilite;
 32. f) absenţe nemotivate peste limita 40 ore, semestrial, la propunerea mentorului sau a personalului didactic de conducere, aprobată prin hotărârea Consiliului profesoral sau Consiliului de administraţie;
 33. g) nerespectarea Statutului instituţiei, Regulamentelor interne, inclusiv a disciplinei;
 34. h) la expirarea termenului concediului academic, dacă elevul nu s-a prezentat la studii.

 Secţiunea Transferul

 1. Se admite transferul elevilor, la cerere, de la o specialitate la alta în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ numai după încheierea cu succes a primului an de studii, în limita locurilor vacante conform Planului de admitere pentru anul respectiv cu susţinerea examenelor de diferenţe (cel mult 5-6 unităţi de curs) dintre planurile de învăţământ.
 2. Transferul de la o instituţie la alta se va efectua cu acordul ambelor instituţii de învăţământ, în limita locurilor vacante, în baza cererii şi susţinerii examenelor de diferenţe (cel mult 5-6 unităţi de curs) dintre planurile de învăţământ, ţinându-se cont de domeniul de formare profesională, cu acordul Ministerului Educaţiei sau al ministerului de resort.
 3. Se admite transferul la cerere al studenţilor instituţiilor de învăţământ superior în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, după promovarea primului an de studiu, la specialităţile înrudite, în grupele formate în baza studiilor medii de cultură generală sau liceale, cu acordul ambelor instituţii de învăţământ, în limita locurilor disponibile, cu recunoaşterea creditelor de studii pentru unităţile de curs şi cu lichidarea diferenţelor dintre planurile de învăţământ.
 4. Nu se admite transferul în ultimul an de studii.
 5. Transferul de la forma de învăţământ cu frecvenţă la forma de învăţământ cu frecvenţa redusă se va efectua, la cerere, doar pentru deţinătorii actului de studii medii de cultură generală, de studii liceale precum şi pentru sau deţinătorii Certificatului de calificare, după promovarea cu succes a primului an de studii şi susţinerea diferenţelor dintre planurile de învăţământ.
 6. Elevii pot opta pentru mobilitatea academică cu durata de un semestru sau de un an de studii în alte instituţii de învăţământ de profil din ţară sau de peste hotare.

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a programelor de formare profesională tehnic secundar
(nivelul III ISCED )în cadrul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi
Extras
Capitolul III. ELEVII


REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT (EXTRAS)