Discipline Reale

Ştiinţa este adevărul, este cunoaşterea şi întrebuinţarea
forţelor naturii pentru fericirea omului

 

     Dascălul este un adevărat model uman care aprinde făclia mistuitoare a setei de cunoaştere, a dragostei faţă de lumina cărţii.

      Templul Ştiinţelor Reale se bucură de un prestigiu incomensurabil, câştigat cu dăruire de profesorii cu vocaţie şi har. Ei seamănă lumina ştiinţei, iar vorbele lor ca mierea umplu stupii din sufletele discipolilor.

       Prin profesionalism, dar mai ales prin dăruire sufletească şi responsabilitate, profesorii de la Catedra discipline reale călăuzesc elevii pe aleile înţelepciunii şi competenţei, reuşind să-i ghideze în tainele cunoaşterii, în universul misterios al cifrelor, simbolurilor, formulelor, altoindu-le adevărata pasiune pentru matematică, informatică, chimie, biologie, fizică.

      Inteligenţa, curiozitatea, creativitatea, vocaţia, corectitudinea sunt aliaţii cadrelor didactice de la catedră, cei care trudesc cu abnegaţie pe făgaşul ştiinţei, oferind înţelepciune, creând personalităţi, dezvoltând cu o imensă dibăcie talentele discipolilor.

      Profesionalismul cadrelor didactice, strategiile moderne de predare-învăţare-evaluare a disciplinelor: chimia, biologia, matematica, fizica asigură o bună pregătire pentru susţinerea examenelor de Bacalaureat.

     Activitatea instructiv-educativă a fiecărui cadru didactic presupune creaţie şi inovaţie, pricepere, competenţă şi tendinţă spre desăvârşire în îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne, demersul educaţional având la bază formarea/ dezvoltarea unor abilităţi precum: gândirea critică, creativitatea, capacitatea de a găsi aplicabilitatea cunoştinţelor însuşite. Cheia succesului în activitatea didactică este munca titanică depusă pentru a escalada culmile ştiinţei.

      Cu siguranţă, la catedră există un număr impunător de dascăli care îşi fac bine meseria, ţinând cont de imperativele zilei, găsind timp pentru perfecţionare, câştigând sufletul elevului. Relaţia profesor-elev este una de parteneriat, în care fiecare îşi asumă responsabilitatea construirii şi promovării valorilor centrate pe respect, demnitate, libertate, creativitate şi profesionalism. Astfel, venim în întâmpinarea doleanţelor zilei de azi, oferind un climat productiv de lucru, ţinând cont de imperativele viitorului societăţii.

      A fi dascăl este o profesie de suflet, este o artă ce construieşte viitorul prin efortul prezentului.

 

AGENDA DECADEI CATEDREI DISCIPLINE REALE

 

În perioada 26.02.2018 – 02.03.2018 a avut loc decada Catedrei Discipline Reale cu genericul:

CET – CREATIVITATE, ENTUZIASM ŞI TALENT

În cadrul decadei au fost desfăşurate următoarele activităţi:

Nr. Conţinutul Responsabili
1. Viaţa pune întrebare, iar ştiinţa rezolvare D. Spoială, E. Roşcov 

I. Spoială, I. Botnari, N. Goncear

2. Ученье свет, а неученье тьма A. Pavlov, S. Cuzneţova, A. Albah
3. Securitatea cibernetică – acces on-line sigur pentru fiecare L. Cebanu, I. Spoială, T. Croitoru, 

E. Gîrlea, S. Gasnaş, D. Nebunelea

4. Cei mai erudiţi biochimişti L. Ghizatulina, C. Tretiacov 

D. Osipov