Depunerea Actelor

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun la Comisia de admitere a instituţiei de învăţământ profesional tehnic dosarul cu următoarele acte:

 

 1. cererea de înscriere la concurs, conform modelului aprobat de MECC;
 2. fișa de înscriere la concurs;
 3. actul de studii, în original;
 4. certificatul medical (forma 086 U sau nr.086E ), eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală respectivă, care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale pentru studii la programul de formare profesională tehnică solicitat; certificat de vaccinare (forma nr.063-3/e)
 5. certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie);
 6. 6 fotografii color (3×4 cm);
 7. documentul ce atestă domiciliul permanent al unui părinte/tutore;
 8. certificat despre componenţa familiei, eliberat de organele abilitate;
 9. copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie prezintă un certificat eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală;
 10. certificat (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 11. confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 12. extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii).

 

Conform p.15 al REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC LA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ TEHNICĂ SECUNDARĂ