Depunerea Actelor

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii depun dosarul la Comisia de admitere:

Acte obligatorii

  • actul de studii (în original și copie);
  • certificat de naştere/buletinul de identitate (în original și copie);
  • 6 fotografii color (3×4 cm);
  • buletinul de identitate al unui părinte/tutore (copie);
  • adeverinţă de recrut (în original și copie);
  • dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească).

Dosarul, după caz, la cota parte de 15 % (pct.14) va cuprinde suplimentar copiile autentificate ale următoarelor documente:

1) fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară / profesională emisă de către Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidaţii cu dizabilităţi/CES;

2) programul individual de reabilitare şi incluziune socială (formularul nr. 2) şi formularul nr. 5, eliberat de Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, părţi componente ale Dosarului pentru determinarea gradului de dizabilitate, pentru candidaţii cu dizabilitate (severă, accentuată şi medie);

3) adeverinţa eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original);

4) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;

5) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;

6) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;

7) certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);

8) copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii altor state, de naţionalitate moldoveni.