Consiliul Metodic

MEMBRII CONSILIULUI METODIC

 

Profesionalismul este fermitatea calităţii

 

      Obiectivele prioritare ale schimbării în sistemul educaţional trebuie să fie axate pe promovarea preocupării pentru calitatea demersului educaţional.

      Reforma curriculară axată pe factorul formativ, modernizarea tehnologiilor didactice, precum şi extinderea informaţiei, presupun un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, pregătirea temeinică a acestora pentru întreaga societate.

      Cadrele didactice care activează în Centrul de Excelenţă în Transporturi conştientizează că, prin profesionalism şi implicarea conştiinţei profesionale, având viitorul în mâinile lor, pe propria răspundere vor asigura calitate şi eficienţă procesului educaţional în contextul fluxului continuu de schimbări în educaţie,

      Direcţiile de activitate ale Centrului metodic sunt orientate din perspectiva ansamblului de reguli, acte normative, poziţii înscrise în actele ce reglementează activitatea instituţiei, iar deciziile sunt adaptate cerinţelor şi personalităţii, trăsăturilor cadrelor didactice.

      Obiectivele activităţii Centrului metodic sunt axate pe direcţionarea activităţii metodice vizând proiectarea, organizarea şi realizarea activităţii educaţionale, spre formarea şi perfecţionarea competenţelor profesionale, promovarea experienţei profesionale a cadrelor didactice.

      Centrul metodic organizează şi realizează activităţi metodico-ştiinţifice cu scopul de a realiza o structurare eficientă a procesului de studii, a sugera teme de activitate susceptibile, de a provoca învăţarea în sensul dorit, a oferi posibilitatea de alegere a strategiei didactice, a propune instrumente de control a predării-învăţării, a determina condiţiile prealabile ale unei activităţi de învăţare eficiente.

      În scopul actualizării şi dezvoltării cunoştinţelor teoretice şi perfecţionarea practicii pedagogice, dezvoltarea competenţelor şi consolidarea cunoştinţelor, proprii succesului educaţional, Centrul metodic coordonează activitatea profesorilor în vederea promovării cursurilor de formare continuă.

      Conştientizând că, activitatea metodico-ştiinţifică prin redactarea elaborărilor metodice înseamnă şi perfecţionarea continuă, cadrele didactice se preocupă permanent de identificarea acelor aspecte ale activităţii lor, care necesită şi ameliorări. În consecinţă, ei sînt interesaţi să se perfecţioneze continuu, să înveţe din experienţa lor şi a altora, găsesc mijloace de reproiectare şi optimizare a propriei activităţi, aceasta fiind confirmată prin prezentarea la şedinţele de catedră şi la Consiliul metodico-ştiinţific a elaborărilor metodice redactate.

       Se atestă că, redactarea elaborărilor metodice a devenit domeniul cel mai deschis înnoirilor, prin care cadrele didactice caută soluţii optime pentru sporirea eficienţei procesului de predare-învăţare-evaluare, iar ca finalitate îşi propun dezvoltarea competenţelor didactice, în accepţiunea de standarde profesionale.

     Elaborarea lucrărilor metodice cimentează experienţa didactică, asigură utilizarea multiplelor şi variatelor strategii rezolutive, dezvoltînd aptitudinile pentru cercetare, capacităţile şi strategiile creative a cadrelor didactice, sugerând experimentare şi control, fapt ce demonstrează că profesorii printr-un efort propriu, cu folosirea unor tehnici de investigaţie şi descoperire, continuă să-şi dezvolte competenţa investigaţională, realizând cercetări la problematica educaţională.

      De remarcat că, desfăşurarea lecţiilor demonstrative confirmă actualitatea activităţii metodice de a include într-un unitar componentele procesului de învăţămînt, insistînd asupra interdependenţei dintre conţinut şi toate celelalte aspecte ale demersului educaţional, influenţând şi asupra profesionalăzării carierei didactice.

      Procesul de atestare reprezintă o formă de instruire continuă, de aspiraţie şi de avansare în cariera didactică şi este un mecanism eficient de evaluare a conduitei, a comportamentului, a activităţii profesional-didactice a profesorilor.

       În acest context, activitatea Centrului metodic este axată pe activităţi metodico-ştiinţifice, orientate spre asigurarea didactică şi metodică a procesului de atestare şi realizarea obiectivă a procesului de atestare a cadrelor didactice.

       Profesorii care solicită conferirea/ confirmarea gradelor didactice depun un mare efort, demonstrând profesionalism prin aplicarea spiritului ştiinţific, competenţe de ordin metodologic şi de comunicare, posedarea capacităţii de a sesiza şi a rezolva argumentat, raţional, reflexiv probleme complexe şi variate.

       Este remarcabil faptul că, cadrele didactice sunt receptive la schimbările şi modernizările din sistemul educaţional şi încearcă prin efortul depus să demonstreze că sînt într-o intensă şi permanentă căutare de soluţii şi de mecanisme de modernizare şi asigurare a calităţii procesului educaţional.

 

ATESTARE 2022-2023

 

Asigurarea/ promovarea prestigiului profesiei de pedagog, motivarea pentru performanţe în procesul educaţional, – aceastea, dar şi alte obiective sunt stabilite în vederea realizării cu succes a procesului de atestare a cadrelor didactice.

La data de 28 septembrie 2022, în cadrul şedinţei Consiliului profesoral s-au examinat cererea şi fişa de atestare a cadrelor didactice care au solicitat conferirea/ confirmarea gradului didactic în anul de studii 2022-2023.

Decizia  Consiliului profesoral –  de a admite cererea cadrelor didactice în procesul de atestare, după cum urmează:

Conferirea gradului didactic doi:

 1. Bîzga Violetta – Matematică
 2. Neronova Olga – Fizică/Astronomie
 3. Zinîci Larisa – Discipline tehnice

 Conferirea gradului didactic unu:

 1. Căsăuţan IgorDiscipline tehnice
 2. Cucereavîi OlegDiscipline tehnice
 3. Cuşchevici-Pavliuc Liuba – Limba engleză
 4. Popa Natalia – Psiholog

Confirmarea gradului didactic unu

 1. Ceală Petru – Discipline tehnice
 2. Pavlov Tatiana – Limba şi literatura română

Conferirea gradului didactic superior

 1. Nirones AngelaMetodist

 Confirmarea gradului didactic superior

 1. Nirones AngelaBiologie

Prin ordinul directorului nr.1-179 din 29.09.2022, a fost constituită comisia de evaluare internă şi atestare a cadrelor didactice.

Componenţa comisiei:

 • Rusu Boris – preşedintele Comisiei de evaluare internă şi atestare;

Director interimar Centrul de Excelenţă în Transporturi, grad managerial superior; profesor de discipline speciale, grad didactic superior;

 • Zugrav Svetlana – secretarul Comisiei de evaluare internă şi atestare;

şef, secţia Exploatarea tehnică; profesor de educaţie pentru societate, grad didactic unu;

Membrii comisiei:

– Mardari Liuba – director adjunct pentru instruire şi educaţie, grad managerial unu;

– Bagrin Olesea –  director adjunct interimar pentru instruire şi educaţie, grad managerial doi; profesor de discipline economice, grad didactic superior;

Bagrin Gheorghe – şef, catedra Discipline tehnice generale; profesor de discipline tehnice, grad didactic unu;

Rotari Ludmila – şef, catedra Discipline tehnice generale; profesor de discipline tehnice, grad didactic unu;

– Spoială Diana şef, catedra Discipline reale; profesor de matematică, grad didactic unu;

– Barbalat Ina – profesor de limba engleză, grad didactic unu;

– Botnari Ion – profesor de fizică/astronomie, grad didactic unu;

– Berzan Alexandru – profesor de discipline tehnice, grad didactic unu;

– Carauş Valeriu – profesor de discipline tehnice, grad didactic unu;

Panainte Doiniáprofesor de limba şi literatura română, grad didactic unu;

– Rău Efimia – profesor de desen tehnic, grad didactic unu;

Frumusachi Svetlana – profesor de biologie, grad didactic superior; metodist, grad didactic superior; Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică;

Şchiopu Ludmila psiholog, grad didactic superior, Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie ”Raisa Pacalo”.

La data de 03 octombrie 2022 s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de evaluare internă şi atestare a cadrelor didactice cu ordinea de zi:

 1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare a cadrelor didactice;
 2. Cu privire la atribuţiile Comisiei de evaluare internă şi atestare a cadrelor didactice.

Astfel, la nivel instituţional, a demarat procesul de atestare a cadrelor didactice în conformitate cu prevederile Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul structurilor de asistenţă psihopedagogică, proces care va asigura crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi  stabilirea nivelului de competenţă profesională a acestora. iar gradul didactic solicitat va asigura creşterea responsabilităţii faţă de propria carieră profesională.

 

Hotărârea Consiliului profesoral
al Centrului de Excelenţă în Transporturidin 22.02.2023

În baza constatărilor Comisiei de evaluare internă şi atestare a Centrului de Excelenţă în Transporturi privind exercitarea evaluării activităţii didactice a cadrelor didactice, examinarea materialelor aferente procesului de atestare, inclusiv Fişele integrate de evaluare a activităţilor curriculare şi extracurriculare, prin acumularea şi analiza informaţiilor despre calitatea şi eficienţa activităţii cadrelor didactice care s-au atestat pentru conferire/ confirmarea gradului didactic, verificării Fişei de atestare a cadrelor didactice, evaluarea în baza probei Studiu de caz şi realizării prevederilor Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul general, profesional tehnic şi din cadrul structurilor de asistenţă psihopedagogică privind metodologia de conferire/ confirmare a gradelor didactice,     Consiliul profesoral a primit decizia:

 

I. De a aproba susţinerea publică a probei Studiu de caz, promovată de cadrele didactice care au solicitat conferirea gradului didactic doi, după cum urmează:

 1. Bîzga Violetta – Matematică;  – calificativul foarte bine;
 2. Neronova Olga – Fizică; – calificativul foarte bine;
 3. Zinîci Larisa- Disciploine tehnice; – calificativul foarte bine;

II. De a lua act de informare şi de a aproba rezultatele activităţii de formare profesională continuă a cadrelor didactice, pentru conferirea/ confirmarea gradului didactic doi, unu, superior;

III. Materialele aferente procesului de atestare, completate de către membrii Comisiei de evaluare internă şi atestare, inclusiv Fişele integrate de evaluare a activităţilor curriculare şi extracurriculare, Fişa de atestare a cadrului didactic, examinate în cadrul şedinţei Consiliului profesoral, se recomandă pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice doi, unu, superior.

 IV. De a lua act de informare şi de a aproba rezultatele procesului de atestare a cadrelor didactice pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice la nivel instituțional şi de a recomanda:

 4.1 Conferirea gradului didactic doi, cadrelor didactice:

 1. Bîzga Violetta – Matematică
 2. Neronova Olga – Fizică
 3. Zinîci Larisa – Discipline tehnice

 4.2. Conferirea gradului didactic unu, cadrelor didactice:

 1. Căsăuţan IgorDiscipline tehnice
 2. Cucereavîi OlegDiscipline tehnice
 3. Cuşchevici-Pavliuc Liuba – Limba engleză
 4. Popa Natalia – Psiholog

4.3 Confirmarea gradului didactic unu, cadrelor didactice:

 1. 1. Ceală Petru – Discipline tehnice
 2. Pavlov Tatiana – Limba şi literatura română

 4.4 Conferirea gradului didactic superior

 1. Nirones AngelaMetodist

4.5 Confirmarea gradului didactic superior

 1.   Nirones AngelaBiologie

V. Se înaintează solicitanţii de conferire/ confirmare a gradelor didactice unu şi superior la etapa republicană de atestare;

VI. De a elabora şi prezenta Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova dosarele candidaţilor care aspiră la grade didactice doi, unu, superior, conform orarului prezentării dosarelor de atestare, sesiunea 2023.

Responsabil – Nirones Angela, metodist