Consiliul Metodic

MEMBRII CONSILIULUI METODIC

 

Profesionalismul este fermitatea calităţii

 

      Obiectivele prioritare ale schimbării în sistemul educaţional trebuie să fie axate pe promovarea preocupării pentru calitatea demersului educaţional.

      Reforma curriculară axată pe factorul formativ, modernizarea tehnologiilor didactice, precum şi extinderea informaţiei, presupun un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, pregătirea temeinică a acestora pentru întreaga societate.

      Cadrele didactice care activează în Centrul de Excelenţă în Transporturi conştientizează că, prin profesionalism şi implicarea conştiinţei profesionale, având viitorul în mâinile lor, pe propria răspundere vor asigura calitate şi eficienţă procesului educaţional în contextul fluxului continuu de schimbări în educaţie,

      Direcţiile de activitate ale Centrului metodic sunt orientate din perspectiva ansamblului de reguli, acte normative, poziţii înscrise în actele ce reglementează activitatea instituţiei, iar deciziile sunt adaptate cerinţelor şi personalităţii, trăsăturilor cadrelor didactice.

      Obiectivele activităţii Centrului metodic sunt axate pe direcţionarea activităţii metodice vizând proiectarea, organizarea şi realizarea activităţii educaţionale, spre formarea şi perfecţionarea competenţelor profesionale, promovarea experienţei profesionale a cadrelor didactice.

      Centrul metodic organizează şi realizează activităţi metodico-ştiinţifice cu scopul de a realiza o structurare eficientă a procesului de studii, a sugera teme de activitate susceptibile, de a provoca învăţarea în sensul dorit, a oferi posibilitatea de alegere a strategiei didactice, a propune instrumente de control a predării-învăţării, a determina condiţiile prealabile ale unei activităţi de învăţare eficiente.

      În scopul actualizării şi dezvoltării cunoştinţelor teoretice şi perfecţionarea practicii pedagogice, dezvoltarea competenţelor şi consolidarea cunoştinţelor, proprii succesului educaţional, Centrul metodic coordonează activitatea profesorilor în vederea promovării cursurilor de formare continuă.

      Conştientizând că, activitatea metodico-ştiinţifică prin redactarea elaborărilor metodice înseamnă şi perfecţionarea continuă, cadrele didactice se preocupă permanent de identificarea acelor aspecte ale activităţii lor, care necesită şi ameliorări. În consecinţă, ei sînt interesaţi să se perfecţioneze continuu, să înveţe din experienţa lor şi a altora, găsesc mijloace de reproiectare şi optimizare a propriei activităţi, aceasta fiind confirmată prin prezentarea la şedinţele de catedră şi la Consiliul metodico-ştiinţific a elaborărilor metodice redactate.

       Se atestă că, redactarea elaborărilor metodice a devenit domeniul cel mai deschis înnoirilor, prin care cadrele didactice caută soluţii optime pentru sporirea eficienţei procesului de predare-învăţare-evaluare, iar ca finalitate îşi propun dezvoltarea competenţelor didactice, în accepţiunea de standarde profesionale.

     Elaborarea lucrărilor metodice cimentează experienţa didactică, asigură utilizarea multiplelor şi variatelor strategii rezolutive, dezvoltînd aptitudinile pentru cercetare, capacităţile şi strategiile creative a cadrelor didactice, sugerând experimentare şi control, fapt ce demonstrează că profesorii printr-un efort propriu, cu folosirea unor tehnici de investigaţie şi descoperire, continuă să-şi dezvolte competenţa investigaţională, realizând cercetări la problematica educaţională.

      De remarcat că, desfăşurarea lecţiilor demonstrative confirmă actualitatea activităţii metodice de a include într-un unitar componentele procesului de învăţămînt, insistînd asupra interdependenţei dintre conţinut şi toate celelalte aspecte ale demersului educaţional, influenţând şi asupra profesionalăzării carierei didactice.

      Procesul de atestare reprezintă o formă de instruire continuă, de aspiraţie şi de avansare în cariera didactică şi este un mecanism eficient de evaluare a conduitei, a comportamentului, a activităţii profesional-didactice a profesorilor.

       În acest context, activitatea Centrului metodic este axată pe activităţi metodico-ştiinţifice, orientate spre asigurarea didactică şi metodică a procesului de atestare şi realizarea obiectivă a procesului de atestare a cadrelor didactice.

       Profesorii care solicită conferirea/ confirmarea gradelor didactice depun un mare efort, demonstrând profesionalism prin aplicarea spiritului ştiinţific, competenţe de ordin metodologic şi de comunicare, posedarea capacităţii de a sesiza şi a rezolva argumentat, raţional, reflexiv probleme complexe şi variate.

       Este remarcabil faptul că, cadrele didactice sunt receptive la schimbările şi modernizările din sistemul educaţional şi încearcă prin efortul depus să demonstreze că sînt într-o intensă şi permanentă căutare de soluţii şi de mecanisme de modernizare şi asigurare a calităţii procesului educaţional.

 

ATESTARE 2021-2022

 

La data de 30 septembrie 2021 în cadrul instituţiei s-a desfăşurat prima şedinţă a Comisiei de evaluare internă şi atestare a cadrelor didactice.

 Subiecte în discuţie:

 1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare a cadrelor didactice;
 2. Cu privire la atribuţiile Comisiei de evaluare internă şi atestare a cadrelor didactice.

Prin ordinul nr.1-236 din 30.09.2021 “Numirea Comisiei de evaluare internă şi atestare” s- a constitui Comisia de evaluare internă şi atestare a cadrelor didactice pentru anul de studii 2021 – 2022 în componenţa:

 • Rusu Boris – preşedintele Comisiei de evaluare internă şi atestare;

Director Centrul de Excelenţă în Transporturi, grad managerial superior; profesor de discipline speciale, grad didactic superior;

 • Zugrav Svetlana – secretarul Comisiei de evaluare internă şi atestare;

profesor de educaţie pentru societate, grad didactic unu;

 Membrii comisiei:

 1. Carauş Valeriu – director adjunct pentru instruire şi educaţie; profesor de discipline tehnice, grad didactic unu;

2. Mardari Liuba – director adjunct pentru instruire şi educaţie, grad managerial unu; profesor de istorie, grad didactic unu;

3. Antoci Eduard – director adjunct pentru instruirea practică, profesor de discipline tehnice, grad didactic unu;

4. Staşcova Tatiana – şef, catedra Filologie; profesor de limba franceză, grad didactic unu;

5. Pavlov Tatiana – profesor de limba şi literatura română, grad didactic unu;

6. Leu Tamara – profesor de limba şi literatura română, grad didactic doi;

7. Căsăuţan Igor – profesor de discipline tehnice, grad didactic doi;

8. Troian Mihai – profesor de discipline tehnice, grad didactic unu;

9. Corasevici Tatianaprofesor de geografie, grad didactic superior; Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică;

10. Cîrlan Maria – profesor de informatică, grad didactic unu; Colegiul de Ecologie;

11. Radovscaia Nataliaprofesor de fizică, grad didactic superior; Liceul Teoretic „Alexandr Puşkindin Mun. Chişinău;

12. Lupanciuc Galina, profesor de fizică, grad didactic superior; Liceul Teoretic „Mihai Grecu”.

 


Participarea la procesul de atestare, este un mod de a demonstra nivelul de competenţă profesională, un mod de reflecţie şi autoevaluare, motivaţie pentru performanţe şi avansare la un grad profesional superior.

Procesul de atestare este un aspect important în evaluarea performanţelor cadrelor didactice. Organizarea procesului de atestare pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice în IP CET s-a realizat în conformitate cu Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul structurilor de asistenţă psihopedagogică, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1091 din 07.10.2020. S-au respectat etapele şi procedura de conferire/ confirmare a gradelor didactice.

Cadrele didactice care a solicitat conferirea/ confirmarea gradului didactic au susţinut toate probele de atestare la nivel insituţional şi republican, iar gradul didactic obţinut va asigura creşterea responsabilităţii faţă de propria carieră profesională, pentru următorii profesori:

– Conferirea gradului didactic doi

 1. Şpatacovschi Natalia – Discipline tehnice Transport auto

– Confirmarea gradului didactic doi

 1. Drobca Daniela Limba şi literatura română/ Limba franceză

 – Conferirea gradului didactic unu:

 1. Rotari Ludmila – Discipline tehnice Transport auto

– Confirmarea gradului didactic unu

 1. Bagrin Gheorghe – Discipline tehnice Transport auto
 2. Botnari IonFizică
 3. Carp VasileDiscipline tehnice Transport auto
 4. Cebanu Liubov Informatică
 5. Cotîrşău Ion Discipline tehnice Transport auto
 6. Gîrla Igor Discipline tehnice Transport auto
 7. Meriacri SergiuDiscipline tehnice Transport auto
 8. Nirones Aurel – Discipline tehnice Transport auto
 9. Pădureţ AndreiDiscipline tehnice Transport auto
 10. 10. Proca LeonidDiscipline tehnice Transport auto
 11. Plîngău GhenadieDiscipline tehnice Transport auto
 12. Roşcov ElenaMatematică
 13. Rău EfimiaDesen tehnic
 14. Spoială DianaMatematică
 15. 15. Tretiacov CarolinaBiologie

– Conferirea gradului didactic superior

 1. Bagrin OleseaDiscipline economice
 2. Pleşca ValeriuFizică
 3. Ştirbu IonDiscipline de specialitate Transport auto

 – Confirmarea gradului didactic superior

 1. 1. Cuzneţova SnejanaFizică
 2. 2. Goreanu Ina – Geografie