Consiliul Metodic

MEMBRII CONSILIULUI METODIC

 

Profesionalismul este fermitatea calităţii

 

      Obiectivele prioritare ale schimbării în sistemul educaţional trebuie să fie axate pe promovarea preocupării pentru calitatea demersului educaţional.

      Reforma curriculară axată pe factorul formativ, modernizarea tehnologiilor didactice, precum şi extinderea informaţiei, presupun un proces de învăţământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele educaţionale care să stimuleze dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, pregătirea temeinică a acestora pentru întreaga societate.

      Cadrele didactice care activează în Centrul de Excelenţă în Transporturi conştientizează că, prin profesionalism şi implicarea conştiinţei profesionale, având viitorul în mâinile lor, pe propria răspundere vor asigura calitate şi eficienţă procesului educaţional în contextul fluxului continuu de schimbări în educaţie,

      Direcţiile de activitate ale Centrului metodic sunt orientate din perspectiva ansamblului de reguli, acte normative, poziţii înscrise în actele ce reglementează activitatea instituţiei, iar deciziile sunt adaptate cerinţelor şi personalităţii, trăsăturilor cadrelor didactice.

      Obiectivele activităţii Centrului metodic sunt axate pe direcţionarea activităţii metodice vizând proiectarea, organizarea şi realizarea activităţii educaţionale, spre formarea şi perfecţionarea competenţelor profesionale, promovarea experienţei profesionale a cadrelor didactice.

      Centrul metodic organizează şi realizează activităţi metodico-ştiinţifice cu scopul de a realiza o structurare eficientă a procesului de studii, a sugera teme de activitate susceptibile, de a provoca învăţarea în sensul dorit, a oferi posibilitatea de alegere a strategiei didactice, a propune instrumente de control a predării-învăţării, a determina condiţiile prealabile ale unei activităţi de învăţare eficiente.

      În scopul actualizării şi dezvoltării cunoştinţelor teoretice şi perfecţionarea practicii pedagogice, dezvoltarea competenţelor şi consolidarea cunoştinţelor, proprii succesului educaţional, Centrul metodic coordonează activitatea profesorilor în vederea promovării cursurilor de formare continuă.

      Conştientizând că, activitatea metodico-ştiinţifică prin redactarea elaborărilor metodice înseamnă şi perfecţionarea continuă, cadrele didactice se preocupă permanent de identificarea acelor aspecte ale activităţii lor, care necesită şi ameliorări. În consecinţă, ei sînt interesaţi să se perfecţioneze continuu, să înveţe din experienţa lor şi a altora, găsesc mijloace de reproiectare şi optimizare a propriei activităţi, aceasta fiind confirmată prin prezentarea la şedinţele de catedră şi la Consiliul metodico-ştiinţific a elaborărilor metodice redactate.

       Se atestă că, redactarea elaborărilor metodice a devenit domeniul cel mai deschis înnoirilor, prin care cadrele didactice caută soluţii optime pentru sporirea eficienţei procesului de predare-învăţare-evaluare, iar ca finalitate îşi propun dezvoltarea competenţelor didactice, în accepţiunea de standarde profesionale.

     Elaborarea lucrărilor metodice cimentează experienţa didactică, asigură utilizarea multiplelor şi variatelor strategii rezolutive, dezvoltînd aptitudinile pentru cercetare, capacităţile şi strategiile creative a cadrelor didactice, sugerând experimentare şi control, fapt ce demonstrează că profesorii printr-un efort propriu, cu folosirea unor tehnici de investigaţie şi descoperire, continuă să-şi dezvolte competenţa investigaţională, realizând cercetări la problematica educaţională.

      De remarcat că, desfăşurarea lecţiilor demonstrative confirmă actualitatea activităţii metodice de a include într-un unitar componentele procesului de învăţămînt, insistînd asupra interdependenţei dintre conţinut şi toate celelalte aspecte ale demersului educaţional, influenţând şi asupra profesionalăzării carierei didactice.

      Procesul de atestare reprezintă o formă de instruire continuă, de aspiraţie şi de avansare în cariera didactică şi este un mecanism eficient de evaluare a conduitei, a comportamentului, a activităţii profesional-didactice a profesorilor.

       În acest context, activitatea Centrului metodic este axată pe activităţi metodico-ştiinţifice, orientate spre asigurarea didactică şi metodică a procesului de atestare şi realizarea obiectivă a procesului de atestare a cadrelor didactice.

       Profesorii care solicită conferirea/ confirmarea gradelor didactice depun un mare efort, demonstrând profesionalism prin aplicarea spiritului ştiinţific, competenţe de ordin metodologic şi de comunicare, posedarea capacităţii de a sesiza şi a rezolva argumentat, raţional, reflexiv probleme complexe şi variate.

       Este remarcabil faptul că, cadrele didactice sunt receptive la schimbările şi modernizările din sistemul educaţional şi încearcă prin efortul depus să demonstreze că sînt într-o intensă şi permanentă căutare de soluţii şi de mecanisme de modernizare şi asigurare a calităţii procesului educaţional.

 

ATESTARE 2021

 

Administrația CET adresează cele mai sincere felicitări și urări de sănătate cadrelor didactice care au susținut probele pentru conferirea/ confirmarea gradelor didactice în anul de studii 2020-2021:

Conferirea gradului didactic doi:

  1. Cazacu BorisDiscipline tehnice
  2. Iacobenco Tatiana – Geografie

Confirmarea gradului didactic doi:

  1. Chumakova Lуudmуla Discipline tehnice
  2. Luncaşu Mihail – Discipline tehnice
  3. Pojoga Vladimir Istorie
  4. Rusu Leonid – Discipline tehnice
  5. Sevastianov Valeriu – Discipline tehnice

 Conferirea gradului didactic unu:

  1. Troian Mihail Discipline tehnice

Confirmarea gradului didactic unu:

  1. Staşcova Tatiana – Limba franceză

Confirmarea gradului didactic superior:

  1. Grebeniuc Ecaterina – Drept