Campus

   Regulamentul privind funcţionarea căminelor instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi

   Regulamentul privind funcţionarea consiliului de autoadministrare al căminilor Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi

   MODEL. Contract de cazare a elevului în căminul Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi   

 

Dreptul de cazare în căminele Centrului de Excelenţă în Transporturi se acordă elevilor înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă, ce nu au domiciliul stabil în municipiul Chişinău, indiferent dacă eşti înmatriculat pe locurile cu finanţare de la buget sau cu achitarea taxei pentru studii. Dreptului de cazare au elevii care respectă Regulamentul privind funcţionarea căminelor Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi (elaborat în baza Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.74 din 25.01.2007) şi Criteriile  pentru cazarea elevilor în căminele Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Transporturi. Acordarea dreptului de cazare se realizează în baza deciziei Comisiei pentru acordarea locurilor în cămin.

       Pentru elevii înmatriculaţi în anul I de studii cazarea se face  în baza cererii de solicitare a unui loc în cămin depusă la Comisia de admitere.

      La cazare au prioritate elevii:

– cei care au statut de „copil rămas fără ocrotire părintească”;
– cei care deţin grad de invaliditate;
– cei care provin din familii cu trei şi mai mulţi copii.

      Pentru elevii cazaţi în cămin se aplică viza de reşedinţă în buletin.

      Elevii cazaţi în cămin pot lua masa la cantină la preţuri rezonabile.

 

Criterii pentru cazarea elevilor în căminele

 

Dreptul de distribuire a spaţiului locativ al căminelor îi revine administraţiei instituţiei şi organizaţiei sindicale. Cazarea elevilor se efectuează de Comisia pentru cazare în conformitate cu Regulamentul privind funcţionarea căminelor Instituţiei Publice Centrului de Excelenţă în Transporturi şi următoarelor criterii:

– a respectat cu stricteţe Regulamentul privind funcţionarea căminelor Instituţiei Publice Centrului de Excelenţă în Transporturi;

– a păstrat bunurile materiale ale căminului, spaţiile verzi, ordinea sanitară pe teritoriul aferent căminului;

– a  menţinut odaia în ordine sanitară, a participat la toate acţiunile de salubrizare;

– a întreţinut şi a păstrat  curăţenia în încăperile sanitar-igienice;

– a facilitat inspectarea camerelor de către şeful de cămin, pedagogul social şi Consiliul de autoadministrare;

– a consumat raţional energia electrică, gazele naturale şi apa;

– a achitat în termen plata pentru cazare în cămin, calculată conform legislaţiei în vigoare;  

– a respectat regulile de securitate antiincendiară, a utilizat corect instalaţiile electrice, de gaze etc.;

– a  participat la acţiunile de utilitate publică în cămin;

– a reparat odaia în care a fost cazat pentru anul următor de studii în luna iunie;

– a eliberat locul ocupat la data stabilită şi a predat şefului de cămin utilajul, mobilierul avut în folosinţă  provizorie;

– nu a condus în cămin persoane străine;

– nu s-a transferat, fără acordul şefului de cămin,  dintr-o cameră în alta;

– nu a înlocuit, fără acordul şefului de cămin, inventarul unei camere cu cel al alteia;

– nu a modificat reţeaua de alimentare cu energie  electrică din odaie;

– nu a conectat utilaj suplimentar de iluminare, încălzire etc;

– nu a  fumat în odaie, la balcon sau pe teritoriul aferent căminului;

– nu a folosit băuturi alcoolice, substanţelor toxice, droguri, stupefiante;

– nu a instalat în odaie utilaj electric de încălzire (reşouri, etc.);

– a respectat obligaţiunile elevului de serviciu în cămin: a supravegheat ordinea sanitară  la etaje şi a locurilor sanitaro – igienice, teritoriului aferent căminului de la ora 730 până la ora 2200;

– a respectat obligaţiunile elevului de serviciu la etaj de la ora 1600 pînă la ora 2300, conform obligaţiunilor.

 – nu a aplicata orice formă de violenţă fizică, verbală sau psihică faţă de şeful de cămin, pedagogul social, angajaţi, elevi;

– nu a deţinut şi  utilizat armelor de foc, armelor albe, substanţelor explozibile şi paralizante;

– nu a utilizat spaţiile căminului pentru activităţi neautorizate.

Blocurile căminelor, echipamentul acestora, tot inventarul pus la dispoziţia locatarilor, constituie averea statului şi a Instituţiei Publice Centrului de Excelenţă în Transporturi.

Elevii care au pricinuit daune clădirii sau bunurilor materiale  din cămin, poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Elevii care nu au respectat  Regulamentul privind funcţionarea căminelor Centrului de Excelenţă în Transporturi şi  Criteriilor  respective, pierd dreptul de a locui în cămin.